Διαπιστεύσεις

Το Χημείο Λαμίας (LamiaLab) επιθυμεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 απαιτεί την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων από ανεξάρτητους κρατικούς ή άλλους φορείς για την διατήρηση της αξιοπιστίας του όλου συστήματος. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί τη λεγόμενη διαπίστευση ενός συστήματος και στην περίπτωσή εργαστηρίων αναλυτικών δοκιμών αρμόδια αρχή είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Τα επίσημα πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης των εργαστηρίων του Χημείου Λαμίας (LamiaLab) είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ESYD και ανανεώνονται συνεχώς μετά από τις απαραίτητες επιθεωρήσεις καταλληλόλητας.