Πολιτική ποιότητας

Πολιτική για την ποιότητα του εργαστηρίου είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εκτέλεσης χημικών αναλύσεων για λογαριασμό μόνιμων συνεργατών και φυσικών προσώπων και η γνωμάτευση επί  :

  • της ικανοποίησης των προδιαγραφών και των συμβατικών απαιτήσεων των εργασιών τους
  • της ποιοτικής κατάστασης των τροφίμων και υλικών που εμπορεύονται ή διαχειρίζονται
  • της ποιοτικής κατάστασης προϊόντων τα οποία προορίζονται για χρήση ή κατανάλωση

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών Διαπίστευσης, όπως αυτά καθορίζονται στα έγγραφα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), καθώς επίσης και σύμφωνα με  τις οδηγίες και κανονισμούς των κρατικών και Διεθνών φορέων και με το πρότυπο EN ISO 17025.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του εργαστηρίου δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να υπάρχει συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις αυτές και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική και ποιοτικά ακέραιη υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής. Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό οφείλει να γνωρίζει το σύστημα ποιότητας και όλα τα έγγραφα που απορρέουν από αυτό και να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς κάθε εμπιστευτική πληροφορία των πελατών. 

Κοινή προσπάθεια όλου του προσωπικού του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών και του επιστημονικού κύρους, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των αναλύσεων που διεξάγουν και των γνωμοδοτήσεων που παρέχουν.